ព័ត៌មាន

Khmer Home Charity Association officially launch “Cambodia My 2nd Home” programme

Khmer Home Charity Association officially launch “Cambodia My 2nd Home” programme

柬埔寨家园慈善会举办“柬家园计划”开幕仪式暨庆祝晚宴

柬埔寨家园慈善会举办“柬家园计划”开幕仪式暨庆祝晚宴

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី “កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ”

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី “កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ”

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី «កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ»

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី «កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ»

គម្រោងមាយ សខិន ហូម សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្គោលដិន សេនជូរី ផ្តល់ទិដ្ឋការជូនវិនិយោគិនបរទេស

គម្រោងមាយ សខិន ហូម សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្គោលដិន សេនជូរី ផ្តល់ទិដ្ឋការជូនវិនិយោគិនបរទេស

Now Cambodia competes with Thailand for 10-year visa long stayers

Now Cambodia competes with Thailand for 10-year visa long stayers

Cambodia launches “My Second Home” programme to encourage foreign investment

Cambodia launches “My Second Home” programme to encourage foreign investment

Cambodia Launches “My Second Home” Program to Encourage Foreign Investment

Cambodia Launches “My Second Home” Program to Encourage Foreign Investment

亚洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

亚洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

亚洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

亚洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

亚洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

亚洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

គម្រោង «កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ» បើកដំណើរការ ដើម្បីទាក់ទាញនូវការវិនិយោគក្រៅប្រទេស ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា

គម្រោង «កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ» បើកដំណើរការ ដើម្បីទាក់ទាញនូវការវិនិយោគក្រៅប្រទេស ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជា ខ្លាថ្មីនៅអាស៊ី ប្រកាសឡើងវិញនូវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានភាពពេញលេញ

ប្រទេសកម្ពុជា ខ្លាថ្មីនៅអាស៊ី ប្រកាសឡើងវិញនូវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានភាពពេញលេញ

ប្រទេសកម្ពុជា ខ្លាថ្មីនៅអាស៊ី ប្រកាសឡើងវិញនូវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានភាពពេញលេញ

ប្រទេសកម្ពុជា ខ្លាថ្មីនៅអាស៊ី ប្រកាសឡើងវិញនូវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានភាពពេញលេញ

Asia’s new tiger, Cambodia introduces “Cambodia My 2nd Home” programme (PPP)

Asia’s new tiger, Cambodia introduces “Cambodia My 2nd Home” programme (PPP)

ប្រទេស​កម្ពុជា ខ្លា​ថ្មី​នៅ​អាស៊ី ប្រកាស​ឡើង​វិញ​នូវ​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍ ​ដែល​មាន​ភាព​ពេញលេញ

ប្រទេស​កម្ពុជា ខ្លា​ថ្មី​នៅ​អាស៊ី ប្រកាស​ឡើង​វិញ​នូវ​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍ ​ដែល​មាន​ភាព​ពេញលេញ

Asia’s new tiger, Cambodia introduces “Cambodia My 2nd Home” programme

Asia’s new tiger, Cambodia introduces “Cambodia My 2nd Home” programme

ប្រទេសកម្ពុជា ខ្លាថ្មីនៅអាស៊ី ប្រកាសឡើងវិញនូវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានភាពពេញលេញ

ប្រទេសកម្ពុជា ខ្លាថ្មីនៅអាស៊ី ប្រកាសឡើងវិញនូវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានភាពពេញលេញ