របៀបស្នើសុំកម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ

ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់

 • បំពេញបែបបទចុះឈ្មោះ
 • ប្រគល់ឯកសារច្បាប់ចម្លងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងប្រវត្តិរូប មានដូចជា៖
 1. វិញ្ញាបនបត្រសិក្សា-វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ
 2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅប្រទេសកំណើត
 3. លិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសកំណើត
 4. រូបថត ៥សន្លឹក (ទំហំដូចរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែន)
 5. ប្រគល់ឯកសារដូចខាងលើសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ (ប្រសិនបើមាន)
 • ការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីភាពសមស្របរបស់អ្នកចុះឈ្មោះ

ដំណើរការពាក្យស្នើសុំ

បំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ

ប្រគល់ឯកសារច្បាប់ចម្លងដែលមានត្រាបញ្ជាក់:

  • វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលកាន់កាប់ដោយអ្នកស្នើសុំ (ប្រសិនបើមាន)
  • របាយការណ៍ធនាគារជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការលម្អិតសម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល
  • លិខិតបញ្ជាក់ឬវិញ្ញាបនបត្រកម្មសិទ្ធិ (ប្រសិនបើមាន)
  • សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ (បើមាន)
  • សំបុត្រកំណើតរបស់កូន (ប្រសិនបើមាន)
  • របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពពីមន្ទីរពេទ្យប្រទេសកំណើត

ដំណើរការអនុម័ត​

 • ទទួលបានការអនុម័តពីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • បង់ថ្លៃសមាជិកកម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ
 • ប្រគល់កិច្ចសន្យាលក់-ទិញនៃគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលបានទទួលស្គាល់

ការរៀបចំផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ

 • ទទួលបានលេខសមាជិក សមាគមមូនិធីគ្រួសារខ្មែរ និង កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ (១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានវិក្កយបត្រនៃការទូទាត់ប្រាក់)
 • ទទួលបានលេខសមាជិក សមាគមមូនិធីគ្រួសារខ្មែរ និង កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ (១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានវិក្កយបត្រនៃការទូទាត់ប្រាក់)
 • ទទួលបានការណែនាំអំពីកន្លែងស្នាក់នៅ (ប្រសិនត្រូវការ)
 • ទទួលបានការណែនាំអំពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម (ប្រសិនត្រូវការ)
 • ទទួលបានការណែនាំអំពីការអប់រំ (ប្រសិនត្រូវការ)
 • បើកគណនីធនាគារក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជា និងទទួលបានឯកសារ ខ្ញុំ (៧ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានវិក្កយបត្រនៃការទូទាត់ប្រាក់)
 • ទទួលបានការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹងប៉ាតង់នៅកម្ពុជា (៦០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានវិក្កយបត្រនៃការទូទាត់ប្រាក់)
 • ទទួលបានទិដ្ឋាការស្នាក់នៅកម្ពុជា (១៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានវិក្កយបត្រនៃការទូទាត់ប្រាក់)
 • ទទួលបានកាតសមាជិកកម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ (ទទួលបានភ្លាមៗនៅពេលមកដល់កម្ពុជា)

ពេលមកដល់កម្ពុជា

 • ការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅ (ប្រសិនត្រូវការ) (ទទួលបានភ្លាមៗនៅពេលមកដល់កម្ពុជា)
 • ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅកម្ពុជា (ទទួលបានភ្លាមៗនៅពេលមកដល់កម្ពុជា)
 • ប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា (ចាប់ផ្តើមបានភ្លាមៗនៅពេលមកដល់កម្ពុជា)
 • ទទួលបានបណ្ណការងារនៅកម្ពុជា (៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមកដល់កម្ពុជា)