សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី “កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ”

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី “កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ”

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី “កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ” July 27, 2022 By Property Area   ភ្នំពេញៈ សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរ បានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី “កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ”...
សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី «កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ»

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី «កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ»

សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី «កម្ពុជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ» Sreymom Cha July 27 2022 ដោយ Business Cambodia   (ភ្នំពេញ) ៖ នាល្ងាចថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរ បានប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធី...
គម្រោងមាយ សខិន ហូម សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្គោលដិន សេនជូរី ផ្តល់ទិដ្ឋការជូនវិនិយោគិនបរទេស

គម្រោងមាយ សខិន ហូម សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្គោលដិន សេនជូរី ផ្តល់ទិដ្ឋការជូនវិនិយោគិនបរទេស

គម្រោងមាយ សខិន ហូម សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្គោលដិន សេនជូរី ផ្តល់ទិដ្ឋការជូនវិនិយោគិនបរទេស ថ្ងៃអាទិត្យ ០៧ មិថុនា ២០២២ ដោយ Property Area Asia   ភ្នំពេញ៖ មាយ សខិន ហូម ស៊ីអិម២អេច(ខេមបូឌា) ឯ.ក (My Second Home CM2H) បានសហការផ្តល់សិទ្ធលក់កញ្ចប់សេវាកម្មកម្មវិធី...